Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Administratorem danych osobowych jest BRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski z siedzibą w Siemianowicach Śląskich 41-103, ul. Reymonta 38/6; NIP 643-174-71-32. Dane osobowe zbierane przez BRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski są przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

BRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Państwem i właściwą obsługę. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej i usług windykacyjnych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez BRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

BRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi podmiotami tj. kancelarie prawne, biura księgowe, organy administracji publicznej – może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UEBRZOZOWSKI Kancelaria Windykacyjno – Detektywistyczna Damian Brzozowski zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.